سیاست و پژوهش، دکتر مجتبی مقصودی دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی http://www.drmaghsoudi.ir 2020-10-23T05:17:46+01:00 text/html 2020-10-14T07:31:49+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی طیف سنجی رویكرد مطبوعات سیاسی http://www.drmaghsoudi.ir/post/552 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red">طیف سنجی رویكرد مطبوعات سیاسی در قبال عملكرد دولت در دوران شیوع بیماری كرونا در ایران</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">محمدرضا بخت ور - &nbsp;مجتبی مقصودی</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#4472C4;mso-themecolor:accent5">چکیده</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;color:#4472C4;mso-themecolor:accent5"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#4472C4;mso-themecolor:accent5"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">این پژوهش تلاش دارد تا از طریق بررسی رویكرد روزنامه های سه جناح سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا و میانه رو در قبال عملكرد دولت در مورد بحران كرونا، از طریق دست یابی به یك مدل گفتمانی فرضی، به شناخت بیشتر طیف مطبوعات سیاسی ایران نایل آید و جایگاه روزنامه های مورد نظر را در چهارچوب آن مدل تعیین نماید. مقاله همچنین در پی آن است كه رابطه میان نوع پردازش مطبوعات سیاسی ایران و جناح سیاسی آن ها را کشف کند. همچنین در نظر دارد روزنامه های جناح های مختلف (اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و میانه رو) را از نقطه نظر رویکرد انتقادآمیز یا حمایتگرانه نسبت به اقدامات و سیاست های کرونایی دولت با همدیگر مقایسه نماید. پژوهشگران با استفاده از تكنیك تحلیل محتوای کیفی، سرمقالات شش روزنامه كیهان و رسالت (اصولگرا)، شرق و مردمسالاری (اصلاح طلب) و ایران و اطلاعات (میانه رو) حاوی 244 مورد را در یك دوره زمانی سه ماهه (اسفند 98 تا اردیبهشت 99) با توجه به یک دسته بندی هشت گانه موضوعی مورد بررسی قرار داده است. در نتیجه این تحقیق، ضمن تدوین مدل گفتمانی و تعیین جایگاه این روزنامه ها، نتیجه گرفته شد كه اولا روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا&nbsp; نسبت به روزنامه های میانه رو در قضیه كرونا، بیشتر منتقد دولت بوده اند. روزنامه های اصلاح طلب در مقایسه با روزنامه های اصولگرا زبانی انتقادی تر داشته اند و در یك طرف طیف، روزنامه مردمسالاری و در طرف دیگر، روزنامه كیهان بیشترین سرمقالات انتقادی را منتشر نمودند. در نتیجه این بررسی طیف روزنامه های مورد بررسی به ترتیب از راست به چپ مشخص گردید: كیهان، رسالت، اطلاعات، ایران، شرق و مردمسالاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">جهت مطالعه متن کامل مقاله ر.ک. به:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">محمدرضا بخت ور -&nbsp; مجتبی مقصودی، "طیف سنجی رویكرد مطبوعات سیاسی در قبال عملكرد دولت در دوران شیوع بیماری كرونا در ایران"، فصلنامه رسانه، سال 31، شمار 2(پیاپی 119)، تابستان 1399.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> text/html 2020-10-12T20:36:13+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی «بحران کرونا و سیاست در ایران» http://www.drmaghsoudi.ir/post/551 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">انتشار شماره جدید پژوهشنامه علوم سیاسی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">شماره 58. بهار 1399<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red">«بحران کرونا و سیاست در ایران»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مقالات این شماره:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">1</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">سیاست‌خارجی ایران در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه‌ای</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">علی باقری دولت آبادی؛ محسن شفیعی سیف آبادی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">مقایسه توانایی دولتِ ایران و کشور‌های منتخبِ شرقِ آسیا در سیاست‌گذاری کووید-19</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">علی رضا حیدری</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">3 </span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">. </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بازی تاج‌وتختِ کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">محسن خلیلی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">4</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> . <b>پا</b></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">شهروز شریعتی؛ امین یوسفی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">5</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">رفتار سیاسی-اجتماعیِ ویروس کرونای جدید (کووید-19) (با نگاهی به شرایط سیاسی-اجتماعی ایران)</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">حیدر شهریاری</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">6</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> .&nbsp; <b>ن</b></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">قد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست‌گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی ایران)</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">رسول صفراهنگ</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">7</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <b><span lang="AR-SA">&nbsp;ب</span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">حران کرونا به مثابه مجالی برای بازاندیشی در وضعیت سیاسی اکنون</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">رضا نصیری حامد</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; color: rgb(192, 0, 0);"><font face="Mihan-Nassim">جهت مطالعه متن مقالات و دریافت فایل مقالات رجوع کنید به:<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; color: rgb(192, 0, 0);"><font face="Mihan-Nassim">http://www.ipsajournal.ir/</font><b><o:p></o:p></b></span></p> text/html 2020-10-11T15:27:29+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی مراسم مجازی اعلام برگزیدگان نهایی فراخوان داستان کوتاه http://www.drmaghsoudi.ir/post/550 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">کرونا و زندگی صلح آمیز در قرن 21</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#006600">انجمن علمی مطالعات صلح</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b style="">مراسم مجازی اعلام برگزیدگان نهایی فراخوان داستان کوتاه</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#006600"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s17.picofile.com/file/8410576334/WhatsApp_Image_2020_10_11_at_00_40_58.jpeg" alt=""></div> text/html 2020-10-09T14:59:29+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی قصه گوی حال و روز مردم http://www.drmaghsoudi.ir/post/549 <h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">یادداشتی درباره مستند داستانی</font></h3><h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><font color="#009900"><br></font></font></h3><h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><font color="#009900">"محمد علی علومی؛ قصه گوی مردم"</font></font></h3><div><section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9a9d20b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="9a9d20b" data-element_type="section" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; text-align: justify;"><div class="elementor-container elementor-column-gap-default" style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline; display: flex; position: relative; max-width: 1140px;"><div class="elementor-row" style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline; width: 598px; display: flex;"><div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e9a5630" data-id="e9a5630" data-element_type="column" style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline; min-height: 1px; position: relative; display: flex; width: 598px;"><div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated" style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline; position: relative; display: flex; width: 598px;"><div class="elementor-widget-wrap" style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline; position: relative; width: 578px; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-3048ae8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3048ae8" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default" style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline; position: relative; width: 578px;"><div class="elementor-widget-container" style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 1; vertical-align: baseline;"><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دکترمجتبی مقصودی</span><span style="font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="font-weight: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مستند داستانی “محمد علی علومی؛ قصه گوی مردم” به کارگردانی مجید فدائی، روایتی مستند از نویسنده، اسطوره‌شناس، پژوهشگر و طنزپرداز معاصر ایرانی محمد علی علومی است که خود استاد علومی به عنوان راوی داستان، گوشه هایی از فرهنگ، سنت، تاریخ، وضعیت حال جامعه ایران را به تصویر می کشد که در لابلای این تصویرپردازی، روایتی ساده و بی غل و غش از زندگی این نویسنده ی توانا را نیز شامل می شود.</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="font-weight: normal;">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span style="font-weight: normal;">فیلم با حرکت قطار آغاز و با حرکت قطار در مسیر کویر و در لابلای سنگلاخ های کف ریل خاتمه می یاید. حرکت دائم این قطار و گردش تصویر دوربین گاه به جلو و گاه به عقب مسیر حرکت این قطار و درون کوپه ها، تصویری از گذشته، حال و آینده فرهنگ این مرز بوم را تداعی می کند که علیرغم همه ی مشکلات همچنان در حرکت و تغییر است؛ هر چند در گذر زمان بیش از آنکه به جلو و آینده نگاهی داشته باشد بیشتر به گذشته نظر داشته و گاه با مصائب و بروز مشکلات سرنشین اصلی آن یعنی استاد محمد علومی که راوی داستان پرنشیب و فراز این فیلم است غم زده از چنین حال و روزی&nbsp; و در غم وضعیت مردم دچار کابوس و حسرت می شود</span></span><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span><span style="font-weight: normal;">.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="font-weight: normal;">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="font-weight: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مستند قصه گوی مردم پرتره ای آموزشی است که باید چند بار دید تا به فهم عمیق از چرایی انتخاب صحنه ها و روایت ها و داستان ها از سوی کارگردان پی برد. صحنه ها و لوکیشن های انتخابی در این فیلم از زندگی روزمره و اجتماعی مردم جدا نیست. بازار سنتی کرمان، حمام عمومی و قدیمی، آرامستان، سینما، آرایشگاه و گفتگوی بی آلایش با مردم کوچه و بازار و گوش دادن به تجربیات و درد دل مردم، راوی فیلم را به مخاطب دردآشنا تبدیل نموده که به پشتوانه آن به خلق آثار خود پرداخته و با افتخار وی را به قصه گوی مردم و راوی مردمی تبدیل کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="font-weight: normal;">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="font-weight: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">روایت ساده و روان محمدعلی علومی در فیلم یک ساعته قصه گوی مردم، پرتره ای تمام نما و نمونه وار از گذشته تا بحال با چشم اندازهایی نه چندان روشن از ملتی را به پیش چشم می آورد که خالق شاهکار های بزرگ و تمدنی کهنسال بوده است. روایت زلزله بم با ضجه های زنان، صدمات و لطمات فراوان و تخریب وسیع ارک بم و دیگر آثار باستانی و به فراموشی سپرده شدن آن، قصابی الاغ در جامعه ی فقر زده که در فرهنگ عامیانه بسیاری از کشورها نماد حماقت و لجاجت است و بعد صرف متجاهلانه ی کباب با رایحه و بوی گوشت تازه و یا گفتگو راوی داستان با خدا در آخرین سکانس و گلایه های بی پرده از خالق هستی و دعوت به گفتگو و تجدید نظر در سیاست ها و رویکردها&nbsp; و یا بازخوانی نامه سرگشاده و بی پرده به رئیس جمهور برای ثبت در تاریخ، همگی نخ تسبیح درون مایه اصلی این فیلم ارزیابی می شود که با ضرب آهنگ خویش ذهن و روح مخاطب را با خود درگیر می سازد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="font-weight: normal;">&nbsp;</font></o:p></p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s17.picofile.com/file/8410371100/Majid_Fadaei_Mohammad_Olomi_30.jpg" alt=""></h2><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><p align="right" style="margin: 10.2pt 0in; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اتوبیوگرافی قصه گوی مردم در عین سادگی و روانی گفتگوها و جوهره ی عامیانه ی و فهمای خود که تماشاگر را به عمق زندگی مردم از آهنگر، آرایشگر و جامه دار و… می برد؛ کارگاهی آموزشی برای مخاطبان و علاقمندان علمی هم هست که چگونه اجزاء خلق یک اثر ماندگار داستانی را بیاموزند؛ طرح مباحث دقیق و تخصصی نظیر؛ قرینگی سمبل آرامش و ثبات، ضرورت پیش روندگی طنز و تراژدی در آثار ماندگار نظیر شاهنامه فردوسی، نحوه ی تبدیل رعیت بدون حق به ملت صاحب رای و حق در جریان انقلاب مشروطه، موضوع حق تعیین سرنوشت و دینداری به مثابه امری شخصی و فردی در این راستا قابل ارزیابی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p align="right" style="margin: 10.2pt 0in; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قند و چایی و سیگار و کتاب و نویسندگی روایت بالاترین عشق و حال راوی داستان در زندگی روزمره است که در پس و پشت مشکلات فراوان سیاسی – اجتماعی و از جمله مشکلات چگونگی گذران زندگی روزمره و معیشت، امنیت شغلی و اندیشه ای &nbsp;که هرچند مجالی قابل اعتنا برای اندیشگی و قلم زنی اهل نظر و اندیشه برجای نگذارده است ولی باز هم روای در چنین شرایط آثار ماندگار خود را خلق می نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p align="right" style="margin: 10.2pt 0in; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارگردان ضمن تصویر گوشه های مهمی از زندگی محمد علی علومی، افسوس ها و دل زدگی های قصه گوی مردم را پنهان نمی دارد؛ اینکه چرا وی مثلا علوم سیاسی خوانده و به رشته نقاشی روی نیاورد و چرا سیاست در این کشور بد اقبال و کریه المنظر شد. چرا نشانه های نسل قدیم از جمله روحیه نسل قدیم کم رنگ گردید. چرا در این مملکت بعضا نویسنده به مثابه یک عنصر مشکوک دیده می شود؛ حال آنکه نوشتن یک پهلوانی جنون آمیز عاشقانه است که عاشقان چنین مسلکی باید قدر بینند و بر صدر نشینند؛ حال آنکه در عمل چنین نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p align="right" style="margin: 10.2pt 0in; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">امید است با بهبود شرایط اجتماعی و مهار ویروس کرونا، مستند داستانی “محمد علی علومی؛ قصه گوی مردم” به کارگردانی مجید فدائی امکان اکران عمومی بیابد و مخاطبان علاقمند به تماشای ان بنشینند.</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></o:p></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s17.picofile.com/file/8410371118/poster_Mohammad_Ali_Oloumi_2.jpg" alt=""></o:p></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><br></o:p></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><b><font face="Mihan-Iransans">برای مشاهده لینک اصلی خبر به صفحه زیر مراجعه فرمایید:</font></b></o:p></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><a href="http://majidfadaei.ir/%D9%82%D8%B5%D9%87-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85/" target="" title=""></a></p><p class="MsoNormal" align="right"></p><p></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font face="Mihan-Iransans"><b>http://majidfadaei.ir/%D9%82%D8%B5%D9%87-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85/</b></font></o:p></p></div></div></div></div></div></div></div></div></section></div> text/html 2020-10-05T06:08:58+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی انتشار پنجاه و هفتمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی http://www.drmaghsoudi.ir/post/548 <div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Iransans" size="2">به اطلاع می رساند پنجاه و هفتمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;http://www.ipsajournal.ir</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8409988984/photo_2020_10_05_00_29_47.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans"><b>در این شماره می خوانید:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">( شماره جاری: دوره 15، شماره 1- شماره پیاپی 57، زمستان 1398، صفحه 1-274 )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">____________________________________________________________________________</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">1. روبنای شریعت‌‌نامه و زیربنای سیاست‌‌نامه در نصیحه‌‌الملوک غزالی؛ براساس متن تحولات سیاسی سلجوقیان&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 7-32&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">روح اله اسلامی؛ سیدهاشم منیری&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_392.html" target="" title="">• مشاهده مقاله&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_392_22dd997455e457a19244d509392ce81e.pdf" target="" title="">• اصل مقاله 312.6 K&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">2. همسویی سازمان همکاری اسلامی با عربستان سعودی برای مقابله با ایران در بحران یمن (2019-2015)&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 33-74&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">مجید بزرگمهری؛ سمیه آقاجانی؛ مریم افشار&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_393.html" target="" title="">• مشاهده مقاله&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_393_2d0bb161a9c91e2cc905e0326c881b8b.pdf" target="" title="">• اصل مقاله 761.68 K&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">3. آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران بر اساس الگوی تحلیل روند STEEP(V)&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 75-110&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">حسین سلیمی؛ غلامرضا حداد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_394.html" target="" title="">• مشاهده مقاله&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_394_f5b06382ce7029738cdf15ecccec2481.pdf" target="" title="">• اصل مقاله 380.85 K&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">4. منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 111-146&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">ابوالفضل دلاوری؛ الهام قاسمی میمندی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_395.html" target="" title="">• مشاهده مقاله&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_395_24fa85f118dc5f2f96a3b4926312d302.pdf" target="" title="">• اصل مقاله 343.24 K&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">5.&nbsp; در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون‌گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 147-184&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">رضا سرحدی قهری؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_396.html" target="" title="">• مشاهده مقاله&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_396_f875deee03c57435276b42f34e75173b.pdf" target="" title="">• اصل مقاله 445.22 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">6. آسیب شناسی سیاسی – حقوقی مصوبات مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در مجلس شورای ملی عهد پهلوی دوم&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 185-217&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">امین عادل خانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_397.html" target="" title="">• مشاهده مقاله&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_397_33af184b5c1eca355eaa6b3b566d1479.pdf" target="" title="">• اصل مقاله 376.22 K&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">7. شناسایی ابعاد پتانسیل خشونت قومی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی)&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 219-256&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_398.html" target="" title="">• مشاهده مقاله&nbsp;</a></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_398_a3e13cc4cb4ef6a4c7aeb0635f3f713c.pdf" target="" title="">• اصل مقاله 525.1 K</a></div></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div></div> text/html 2020-10-04T20:28:05+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی گزارش آیین روز جهانی صلح http://www.drmaghsoudi.ir/post/547 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#009900"><b>گزارش آیین روز جهانی صلح</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: right;"><font size="2" style="">&nbsp;شورای اسلامی شهر تهران با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، روز چهارشنبه ۲ مهر&nbsp; ۱۳۹۹آیین روز جهانی صلح را با حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و تعداد اساتید و مهمان مدعو با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار کردند.</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8409968326/photo_2020_10_04_23_42_13.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8409969718/photo_2020_10_04_23_42_26.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8409969734/photo_2020_10_04_23_42_22.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8409969742/photo_2020_10_04_23_58_50.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></font><font face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: center;"><div style=""><div style=""><font size="2"><b style=""><font color="#cc0000"><br></font></b></font></div><div style=""><font size="2"><b style=""><font color="#cc0000">&nbsp; </font>گزارش فوق را را در وبسایت انجمن علمی مطالعات صلح ایران مطالعه بفرمایید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b style="">گزارش-آیین-روز-جهانی-صلح/</b><b style="">http://ipsan.ir/2020/09/24</b></font></div></div></div></font></div> text/html 2020-09-21T07:28:41+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی نشست لایو "نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه صلح در جوامع" http://www.drmaghsoudi.ir/post/546 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">به مناسبت روز جهانی صلح جمعیت امام علی برگزار می کند:</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشست لایو "نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه صلح در جوامع"</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8408878784/photo_2020_09_21_10_54_02.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#cc0000">زمان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#cc0000">روز دوشنبه ۳۱ شهریور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#cc0000">ساعت ۸ شب به وقت ایران</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">_________________________________________________________________</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">سخنرانان:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">جناب آقای دکتر توماس پاگ، Thomas Pogge، استاد فلسفه اخلاق دانشگاه Yale</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">سرکار خانم زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی (ع)&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">جناب آقای دکتر مجتبی مقصودی، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">آدرس صفحه اینستاگرام جمعیت امام علی:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif">https://instagram.com/imamalisociety</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-09-03T09:08:09+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات ملی http://www.drmaghsoudi.ir/post/545 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#990000">فراخوان مقاله</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#990000">&nbsp;فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی</font></b></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">فصلنامه علمی - پژوهشی <b><i>مطالعات ملی</i></b> پس از دو دهه تلاش علمی مستمر و با ضریب تأثیر 86/1 ، در بین مجلات علوم انسانی، در زمره‌ی پنج مجله‌ی نخست کشور قرار گرفته است؛ لذا با افتخار از پژوهشگران ارجمند برای ارائه‌ی مقاله­های وزین خود، به این فصلنامه، در باب </span><b><i><span lang="AR-SA" style="font-size:11.5pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">«هویت و همبستگی ملی در ایران»،</span></i></b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;"> با نگاه به ابعاد مختلف، دعوت به عمل می‌آورد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:.3in"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">از این‌روی، ضمن استقبال از ایده­های نو و خلاقانه، برخی اولویت‌ها و موضوع‌های پیشنهادی، برای تدوین مقاله در فصلنامه مطالعات ملی، به شرح زیر اعلام می‌شود:<o:p></o:p></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:2.0pt;mso-ansi-font-size:4.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: IRANSans;mso-hansi-font-family:IRANSans;color:black"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 45.0pt;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:13.0pt;line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"><span style="mso-list:Ignore">&nbsp;1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%; font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">روان زخم ها، حوادث طبیعی و هویت ملی (کرونا، سیل، زلزله، طوفان و....)؛ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">&nbsp;2-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">هویت مدرن در ایران؛ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">&nbsp;3-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">گردشگری و نقش آن در بازنمایی هویت ملی (تاریخی، طبیعی، مذهبی، فرهنگی)؛ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 102%; color: black;">&nbsp;4-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">باستان گرایی، نوباستان گرایی و نحوه بازنمایی هویت ایرانی؛ </span><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">&nbsp;5-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">الگوهای بازنمایی­ هویتی در صدا وسیما؛ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">&nbsp;6-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">بازنمایی هویت در سینما (فیلم و هویت ملی)؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">&nbsp;7-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">موسیقی و هویت ملی؛ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">&nbsp;8-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">باستان‌گرایی و زمینه‌های بازنمایی هویت در ایران امروز؛ </span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;line-height:102%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">&nbsp;9-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">حافظه و خاطره و هویت ملی(یادآوری و فراموشی)؛ نوستالژی و هویت ملی در ایران معاصر؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">10-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">ابعاد هویتی جنبش‌های جدید اجتماعی؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">11-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">شبکه‌های جدید اجتماعی و نحوه بازنمایی هویت ملی؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">12-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">نقش سلبریتی‌ها در هویت‌یابی جوانان؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">13-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">دانشگاه‌ها، ایران آگاهی و هویت ملی؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height:102%; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">14-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">نظام آموزشی <b><span style="color:black">(</span></b><span style="color:black">رسمی و غیررسمی، آشکار و پنهان) و ساز</span>وکارهای شکل‌گیری هویت ملی؛ <o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2020-08-27T14:36:20+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی انتشار پنجاه و ششمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی http://www.drmaghsoudi.ir/post/544 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000">به اطلاع می رساند پنجاه و ششمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">http://www.ipsajournal.ir</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.</font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8406957918/photo_2020_08_27_19_34_10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><b>در این شماره می خوانید:</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">( شماره جاری: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، پاییز 1398، صفحه 1-234 )&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________________________________________________</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">1. فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 7-35</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_386.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_386_d5ce6da875b41e4bfda8390374c9d261.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 346.85 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">2. واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020-2010)</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 37-80</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">عارف بیژن؛ احسان اعجازی؛ مهدی لکزی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_385.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_385_878eceef5499a417d6c01a9fbee03075.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 1.06 MB</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">3. بررسی اثر سیاست‌های راهبردی اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 81-106</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">هومن پشوتنی زاده؛ حامد خامه چی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_387.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_387_dc9136b5d175fa5d2d5d7a3e26593d60.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 393.22 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">4. پروبلماتیک ایران: نظریۀ سیاستِ هویت در جریان‌های فکری معاصر ایران با تمرکز بر آرای جواد طباطبایی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 107-130</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">محمدتقی قزلسفلی؛ حسن شهسواری</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_388.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_388_08eb846bc6d85c72581b49b36c1dbd16.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 258.21 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">5. برساخت اجتماعی واقعیت در توئیتر فارسی؛ قالب بندی شبکه ای ارزش های سیاسی توسط همگان های شبکه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 131-161</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">حسین کرمانی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_389.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_389_8d480b13be143c1d5a01c50f1b8a7f7d.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 781.21 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">6. تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 163-184</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_390.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_390_3b52bac23c5fb15eb47e90d05d3f20a3.pdf" target="" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 280.82 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">7. تحلیل اعتراضات سیاسی دی ماه 1396&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 185-220</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">مرتضی نوروزپور</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_391.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_391_60d9c7b5928b7ffb5d65aa5ebc95f29b.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 2.38 MB</a></div></div> text/html 2020-08-16T13:39:42+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران http://www.drmaghsoudi.ir/post/543 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8405872550/photo_2020_08_16_06_36_55_resized.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-Iransans" color="#009900" size="2">فراخوان مقاله</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000">چشم­‌انداز صلح در خاورمیانه؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000">&nbsp;بحران­‌های نوظهور و سیاست­‌های قدیمی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">_____________________________________________________</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;تقویم همایش:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-&nbsp;دریافت چکیده: ۱۳۹۹/۴/۳۰ تا ۱۳۹۹/۶/۳۰</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-&nbsp;اعلام نتایج: ۱۳۹۹/۶/۳۱</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-&nbsp;دریافت اصل مقاله:‌ ۱۳۹۹/۶/۳۱ تا ۱۳۹۹/۸/۳۰</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-&nbsp;زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۹/۹/۲۰</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">_____________________________________________________</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راه‌های ارتباط با همایش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلفن دبیرخانه: ۸۸۹۰۰۰۲۲- ۰۲۱</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رایانامه:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ipsan.conf1399@gmail.com</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><div style=""><font size="2">وبسایت:&nbsp;</font></div><div style="font-size: medium;">www.ipsan.ir/conf1399</div></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8405872576/photo_2020_08_16_06_37_12_resized.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#330000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#330000" size="1">منطقه خاورمیانه در طول یک صد ساله اخیر کانون منازعات و مناقشات فراوانی بوده است و هم اکنون نیز با بحران‌هایی جدید و گونه گونی دست به گریبان است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#330000" size="1">وقوع بحران های نوظهور در سایه سیاست های متصلب قدیمی، وضعیت منطقه را بیش از پیش پیچیده ساخته و بسترها و بایسته های دستیابی به صلح را دور از دسترس قرار داده است. از این رو باز اندیشی چشم انداز صلح در خاورمیانه از منظر بین رشته ای و فرا رشته ای موضوع اصلی چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران قرار گرفته است؛ تا بدین وسیله توجه محققان و صاحب نظران حوزه صلح و خاورمیانه را در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوق، جغرافیایی و تاریخی به این مسأله جلب نماید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#330000" size="1">&nbsp;دست اندرکاران همایش امیدوارند در سایه هم اندیشی و هم افزایی علمی و اندیشه ای بتوانند ظرفیت های همزیستی مسالمت آمیز و کاهش خشونت و صلح مثبت را در سطح منطقه افزایش دهند و گامی در راستای مسئولیت انجمنی، حرفه ای و اخلاقی و کاهش آلام و دردهای مردم منطقه بردارند.</font></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;ارکان همایش</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">دبیر علمی همایش: دکتر عبدالامیر نبوی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">دبیر اجرایی: دکتر مهرداد خرم نصر</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2020-07-07T19:14:37+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی رونمایی و گپ و گفت در باب کتاب > http://www.drmaghsoudi.ir/post/542 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رونمایی و گپ و گفت در باب کتاب</font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#006600">&lt;&lt; فرهنگ و فاجعه؛ جستارهای انسان شناختی درباره مصیبت های جمعی در ایران &gt;&gt; </font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><b style="">کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه حقوق زنان،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><b style="">&nbsp;کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کنند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#330000"><b style="">با حضور:</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b style="">دکتر نعمت الله فاضلی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b style="">( نویسنده کتاب و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b>دکتر مجتبی مقصودی</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b style="">( رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران )</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b style=""><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><b style="">&nbsp;زمان برگزاری :&nbsp; دوشنبه 23 تیرماه&nbsp; - ساعت 17-18</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><b style=""><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><b style=""><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8402259042/400012200082_347292_452x640.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-07-05T10:43:43+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی رسالت اهل قلم و نهادهای مدنی علمی در شرایط کنونی ایران http://www.drmaghsoudi.ir/post/539 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">رسالت اهل قلم و نهادهای مدنی علمی در شرایط کنونی ایران</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">به مناسبت روز قلم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">نامگذاری روزها در تقویم های ملی و بین المللی<b><i> نوعی نشانه گذاری تاریخی و تجدید عهد و پیمان</i></b> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA">با گذشته، درک حال و توجه به آینده </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">است؛ تا نسل های مختلف اجتماعی مواریث فکری و فرهنگی، مادی و معنوی را بهتر بشناسند. تا دچار آفت فراموشی نشوند؛ یادآوری و تکریم کنند؛ </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">وضعیت سنجی کنند؛ آسیب شناسی کنند </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و با برگزاری مراسم بزرگداشت، گذشته را بازنمایی و حافظه و خاطره جمعی امروز را به فردا منتقل نمایند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">14 تیرماه نیز در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران نوعی <i><b>نشانه گذاری، بزرگداشت و تکریم قلم و اهل قل</b></i>م است تا مسئولیت و رسالت خود را از یاد نبرند و بدانند که از همه ی طبقات و گروه های اجتماعی مسئولیتی بس سنگین تر و رسالتی بس گسترده تر دارند. در واقع از این منظر تاریخ به قضاوت اهل قلم نشسته است که صاحبان و سکانداران قلم در بزنگاه های مهم حیات ملی چه کرده اند و قلم خود را چگونه چرخانده اند و در خدمت چه نیروها و گروه هایی قرار داده اند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">با چنین مفروضی، اگر بپذیریم اهل قلم به مثابه </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">نخبگان فکری با نگاهی آسیب شناسانه و آینده نگرانه خرد نقاد و دماسنج جامعه اند؛ </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><i><b>امروز رسالت و مسئولیت اهل قلم چیست؟ </b></i>روح زمانه چه می طلبد و خیر عمومی و مصلحت ملی کدام است؟ و اصحاب قلم حاضر در نهادهای مدنی و از جمله نهادهای مدنی علمی چه کارنامه ای از خود برجای گذارده و چه ماموریتی در راستای اعاده منزلت قلم پذیرفته و تاکنون بکار بسته اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">&nbsp;انجمن علمی مطالعات صلح ایران به مثابه نهادی مدنی و علمی مبرم ترین وظیفه و رسالت اهالی قلم، نخبگان فکری و نهادهای مدنی و مستقل علمی در شرایط فعلی جامعه ایران، منطقه خاورمیانه و جهان را <b>صلح خواهی، صلح پژوهی و کمپین سازی در موضوع صلح</b> در همه سطوح و ابعاد دانسته و با کارنامه پنج ساله ی خود توانسته گام هایی هر چند کوچک در این عرصه بردارد و امیدوار باشد این رویکرد و تلاش به گفتمانی فراگیر و ماندگار نه تنها در ایران، بلکه در سطح منطقه ی پر تنش خاورمیانه و جهان تبدیل گردد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">دکتر مجتبی مقصودی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">14 تیر 1399<o:p></o:p></span></b></p> text/html 2020-06-16T20:07:55+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی گپ و گفتی با اساتید علوم سیاسی؛ تجربه زیسته http://www.drmaghsoudi.ir/post/538 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b>گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>گپ و گفتی با اساتید علوم سیاسی؛ تجربه زیسته</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#006600"><b style="">گفت و گوی اختصاصی زنده با دکتر مجتبی مقصودی</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#990000">( گفتگوی لایو اینستاگرامی )</font></span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8400255876/WhatsApp_Image_2020_06_15_at_13_20_25_450x640.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-15T07:15:08+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی گپ و گفت زنده اینستاگرامی با اساتید علوم سیاسی http://www.drmaghsoudi.ir/post/537 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-IransansLight">گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می كند:</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#006600">گپ و گفتی با اساتید علوم سیاسی؛ تجربه زیسته</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#006600">( گفتگوی لایو اینستاگرامی )</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#cc0000"><b>سخنرانان : دكتر مجتبی، دكتر كیومرث اشتریان، دكتر محمدسالار كسرایی</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400106500/WhatsApp_Image_2020_06_15_at_00_30_16_450x640_1_.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-23T17:14:32+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی فراخوان مقاله : « بحران کرونا و سیاست در ایران » http://www.drmaghsoudi.ir/post/536 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8394946442/abcd_451x640.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فراخوان مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی&nbsp; «پژوهشنامه علوم سیاسی» برای دو شماره اختصاصی با موضوع:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>«بحران کرونا و سیاست در ایران»</b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans; color: rgb(255, 0, 0);"><br></div><div style=""><font style="" size="2" face="Mihan-Iransans">با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر جامعه و سیاست در ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهشنامه علوم سیاسی» در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و نیز در راستای نگاه موشکافانه، حل المسأله ای و كاربردی به موضوعات جدید ایران، درنظر دارد دو شماره آتی خود را به موضوع «بحران کرونا و سیاست در ایران» اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی حداكثر تا خرداد1399به سامانه پژوهشنامه&nbsp; به آدرس زیر ارسال فرمایند.</font></div><div style=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">http://www.ipsajournal.ir&nbsp;</span></div><div style=""><font style="" size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans; font-weight: bold;"><font color="#009900"><br></font></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans;"><div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font color="#006600">محورهای پیشنهادی برای مقالات:</font></div><div style="font-weight: bold; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">•&nbsp; تاثیر بحران كرونا بر روابط دولت و جامعه در ایران</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; تعاملات نهاد دین و سیاست در ایران عصر كرونا</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; وضعیت سنجی و طیف سنجی مواضع و عملکرد نیروهای سیاسی در قبال بحران کرونا در ایران</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; حکمرانی خوب وسیاست ورزی در ایران عصر کرونا؛ شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; نقش و عملكرد نهادهای مدنی در ایران در مقابله با ویروس کرونا</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; اندیشه ورزی و ادبیات سیاسی در ایران عصر کرونا&nbsp;</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; زنان و سیاست ورزی در عصر کرونا؛ بررسی تطبیقی تجربه های جهانی- ایرانی</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; بررسی تطبیقی سیاست گذاری مواجهه با گسترش ویروس کرونا در ایران و کشورهای منتخب؛ توفیق ها و ناکامی ها</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; دیپلماسی عمومی در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه ای و آکادمیک در ایران</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; تعاملات ایران و نهادهای بین المللی در مقابله با بیماری کوید 19</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عصر کرونا</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; سیاست، صلح و مدیریت بحران در ایران؛ مطالعه موردی ویروس کرونا</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; روش شناسی و آینده پژوهی مطالعات و پژوهش های سیاسی در ایران در موضوع کرونا</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; آسیب شناسی سیاست ورزی ایرانی در عصر كرونا و درس های آن برای سیاستگذاری</div></div></div>